Informaţii pentru cetăţenii străini

Viza română

        

1.RO:

Regimul de călătorie aplicabil cetăţenilor terţi membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH

Potrivit dispoziţiilor art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, viza de intrare pentru străinii, membri de familie ai cetăţenilor Uniunii Europene (UE), Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţiei Elveţiene (CH) se procesează, la cerere, fără plata taxelor consulare, în cel mai scurt termen și pe baza unei proceduri accelerate.

Programarea în vederea depunerii cererii de viză pentru membrul de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH nu este imperativă, aceste solicitări se preiau în cel mai scurt timp, putând fi depuse la misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, direct în timpul orelor de program cu publicul.

La solicitarea de vize de intrare în România, străinii, membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH, trebuie să prezinte:

 • cererea tip (link către formular cerere viză de scurtă şedere de pe site-ul MAE: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/protectia_date_cnv/...);
 • paşaportul valabil;
 • paşaportul, sau actul de identitate al cetăţeanului UE/SEE/CH, în original şi în fotocopie, iar, în cazul în care cetăţeanul UE/SE/CH se află deja pe teritoriul României, copia paşaportului sau a actului de identitate, precum şi copia documentului care atestă rezidenţa pe teritoriul României al cetăţeanului UE/SEE/CH, certificată conform cu originalul de către Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
 • documente doveditoare ale relaţiei de rudenie.

Străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH este reprezentat de:

 • soţ sau soţie;
 • descendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care nu au împlinit vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea cetăţeanului UE/SEE/CH, precum şi cei ai soţului/soţiei;
 • ascendenţii în linie directă, indiferent de cetăţenie, care se află în întreţinerea cetăţeanului UE/SEE/CH, precum şi cei ai soţului/soţiei.

Se va avea în vedere că în formularul de solicitare a vizei de intrare în România, câmpurile marcate cu asterisc (*) nu sunt obligatorii pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor UE/SEE/CH.

Prin excepţie de la prevederile art.5 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.102/2005 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, străinul, membru de familie al unui cetăţean UE/SEE/CH poate fi scutit de la obligativitatea obţinerii unei vize de intrare în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:

● însoţeşte un cetăţean UE/SEE/CH în România, sau se alătură unui cetăţean UE/SEE/CH care îşi exercită dreptul de rezidenţă pe teritoriul României;

● deţine un document valabil, care atestă rezidenţa pe teritoriul unui alt stat membru în calitate de membru de familie al cetăţeanului UE/SEE/CH pe care îl însoţeşte sau căruia i se alătură pe teritoriul României.

 

2. EN

Specific Rules Relating to Visa Applicants/Third-State Nationals who are Family Members of EU, EEA or Swiss Citizens

In line with the provisions of Article 5(3) of Government Emergency Ordinance nº102/2005 republished, subsequently modified and completed, Romanian entry visas for third-state nationals who are family members of a citizen of the European Union (EU), of the European Economic Area (EEA) or of the Swiss Confederation (CH) are processed, upon demand, free of charge, as soon as possible and based on an accelerated procedure.

It is not imperative for applicants who are the family members of an EU/EEA/CH citizen to settle an appointment in order to lodge a visa application. Applications may be lodged at the Diplomatic Missions/Consular Posts of Romania abroad, as soon as possible, during working hours.

A visa application lodged by the family member of an EU/EEA/CH citizen should be accompanied only by the following supporting documents:

 • application form (link to the online visa application form: http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/protectia_date_cnv/...);
 • valid passport;
 • passport, or ID of the EU/EEA/CH citizen, in the original and copy, as well as, when the EU/EEA/CH citizen is already on the territory of Romania, the copy of the passport or their ID, as well as the copy of the document that attests to the residence of the EU/EEA/CH citizen on the territory of Romania, certified in accordance with the original by the General Inspectorate for Immigration of the Romanian Ministry of Interior;
 • proof of family ties.

(*) Please note that the term “Family members” refers to either of the qualities below:

 • the spouse;
 • direct descendants, irrespective of their nationality, who are under the age of 21 or are supported by the EU/EEA/CH citizen, as well as those of the spouse;
 • direct ascendants, irrespective of their nationality, who are dependants of the EU/EEA/CH citizen, as well as those of the spouse.

Visa applicants who are family members of an EU/EEA/CH citizen are not required to fill-in the fields marked with an asterisk (*) in the visa application form.

As an exception from the provisions of Article 5(3) of Government Emergency Ordinance no.102/2005 republished, subsequently modified and completed, third-state nationals who are family members of an EU/EEA/CH citizen are exempt from the visa requirement for Romania, should they cumulatively fulfil the following conditions:

 • They accompany or join in Romania, the EU/EEA/CH citizen who exercises their right of residence on the territory of Romania;

They hold a valid document that attests their residence on the territory of another member state of the EU, as a family member of the citizen of the EU/EEA/CH that they accompany or join on the territory of Romania.

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

 ГОСТЕВОЙ ВИЗЫ

 

 1. Анкета (заполняется латинскими печатными буквами, в e-viza, on-line, на сайте mae.ro)
 2. Фото 3,5х4,5 – 2 шт. (не ранее 6 месяцев, 80% лицо, белый фон)
 3. Загранпаспорт и копия (1-й страницы)
 4. Копия последней румынской визы (если она была)
 5. Копия внутреннего паспорта (1,2,11стр.)
 6. Приглашение составленное у нотариуса (оригинал и копия)
 7. Подтверждение финансового обеспечения (выписка с банковского счета или травел чеки на сумму 500 евро)
 8. Копия билета или копия прав, тех.паспорта на авто и зеленой карты
 9. Медицинская страховка (оригинал и копия) на первый период  пребывания в Румынии

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

 ТУРИСТИЧЕСКОЙ ВИЗЫ

 

 1. Анкета (заполняется латинскими печатными буквами, в e-viza, on-line, на сайте mae.ro)
 2. Фото 3,5х4,5 – 2 шт. (не ранее 6 месяцев, 80% лицо, белый фон)
 3. Загранпаспорт и копия (1-й страницы)
 4. Копия последней румынской визы (если она была)
 5. Копия внутреннего паспорта (1,2,11стр.)
 6. Ваучер (бронировка гостиницы, с указанием Ф.И. каждого туриста)
 7. Подтверждение финансового обеспечения (выписка с банковского счета или травел чеки на сумму 500 евро – если пребывание в Румынии до 10 дней; если пребывание в Румынии более 10 дней – по 50 евро в день)
 8. Копия билета или копия прав, тех.паспорта на авто и зеленой карты
 9. Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь срок пребывания в Румынии

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

 ТРАНЗИТНОЙ ВИЗЫ

 

 1. Анкета (заполняется латинскими печатными буквами, в e-viza, on-line, на сайте mae.ro)
 2. Фото 3,5х4,5 – 2 шт. (не ранее 6 месяцев, 80% лицо, белый фон)
 3. Загранпаспорт и копия (1-й страницы)
 4. Копия последней румынской визы (если она была)
 5. Копия визы страны назначения (если виза нужна)
 6. Копия транзитных виз (стран, которые будут пересекаться на пути в страну назначения)
 7. Копия внутреннего паспорта (1,2,11стр.)
 8. Копия приглашения или ваучера (из страны назначения)
 9. Копия билета или копия прав, тех.паспорта на авто и зеленой карты
 1. Медицинская страховка (оригинал и копия):

       - общий срок страховки должен покрывать пребывание в стране назначения; транзит других стран; по 5 дней транзит по Румынии

       - количество дней пребывания на территории Румынии - минимум 10

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

ВИЗЫ по приглашению румынских юридических лиц

 

 1. Анкета (заполняется латинскими печатными буквами, в e-viza, on-line, на сайте mae.ro)
 2. Фото 3,5х4,5 – 2 шт. (не ранее 6 месяцев, 80% лицо, белый фон)
 3. Загранпаспорт и копия (1-й страницы)
 4. Копия последней румынской визы (если она была)
 5. Копия внутреннего паспорта (1,2,11стр.)
 6. Приглашение составленное рум.организацией (оригинал и копия)
 7. Официальное письмо от укр.организации (должность, цель поездки, период пребывания; ходатайство о выдаче визы)
 8. Подтверждение финансового обеспечения (выписка с банковского счета или травел чеки на сумму 500 евро)
 9. Медицинская страховка (оригинал и копия) на весь первый период пребывания в Румынии
 10. Копия билета или копия прав, тех.паспорта на авто и зеленой карты

 

Примечания: Визы для детей получаются по тем же документам, как и у взрослых.

Дополнительно предоставляются:

- свидетельство о рождении (копия)

- нотариально заверенное разрешение родителей (если они не сопровождают детей в поездке).

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA VIZEI DE VIZITA

 

 1. Formular de viza (completat cu litere latine, on-line, in e-viza, pe site-ul mae.ro)
 2. 2 fotografii (3.5x4.5 cm, color, fundal alb, 80% fata)
 3. Pasaport (original si copia I pagini)
 4. Copia ultimei vize romanesti (in cazul in care ati detinut-o)
 5. Copia pasaportului intern (1,2,11 pag.)
 6. Invitatia, intocmita la un notar public din Romania (original si copia)
 7. Dovada mijloacelor financiare (extras bancar sau travel check = 500 euro)
 8. Copia biletului sau permisului de conducere, talonului auto si a cartii verzi
 9. Asigurare medicala (original si copie)

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA VIZEI TURISTICE

 

 1. Formular de viza (completat cu litere latine, on-line, in e-viza, pe site-ul mae.ro)
 2. 2 fotografii (3.5x4.5 cm, color, fundal alb, 80% fata)
 3. Pasaport (original si copia I pagini)
 4. Copia ultimei vize romanesti (in cazul in care ati detinut-o)
 5. Copia pasaportului intern (1,2,11 pag.)
 6. Rezervare la hotel (cu indicarea numelui, prenumelui fiecarui turist)
 7. Dovada mijloacelor financiare (extras bancar sau travel check = 500 euro)
 8. Copia biletului sau permisului de conducere, talonului auto si a cartii verzi
 9. Asigurare medicala (original si copie)

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA VIZEI  DE TRANZIT

 

 1. Formular de viza (completat cu litere latine, on-line, in e-viza, pe site-ul mae.ro)
 2. 2 fotografii (3.5x4.5 cm, color, fundal alb, 80% fata)
 3. Pasaport (original si copia I pagini)
 4. Copia ultimei vize romanesti (in cazul in care ati detinut-o)
 5. Copia pasaportului intern (1,2,11 pag.)
 6. Copia dupa viza tarii in care se deplaseaza (daca este necesara)
 7. Copia dupa viza statelor tranzitate in calea spre tara de destinatie (daca sunt necesare)
 8. Rezervare la hotel (cu indicarea numelui, prenumelui fiecarui turist) sau invitatie

      (in tara de destinatie)

 1. Copia biletului sau permisului de conducere, talonului auto si a cartii verzi
 2. Asigurare medicala (original si copie):

       -  valabilitatea asigurarii include sederea in tara de destinatie, tranzitul prin Romania si alte state

       -  nr.zilelor pe teritoriul Romaniei – minim 10

 

ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA VIZEI LA

 INVITATIA PERSOANELOR JURIDICE DIN ROMANIA

 

 1. Formular de viza (completat cu litere latine, on-line, in e-viza, pe site-ul mae.ro)
 2. 2 fotografii (3.5x4.5 cm, color, fundal alb, 80% fata)
 3. Pasaport (original si copia I pagini)
 4. Copia ultimei vize romanesti (in cazul in care ati detinut-o)
 5. Copia pasaportului intern (1,2,11 pag.)
 6. Invitatie intocmita de persoana juridica din Romania (original)
 7. Adresa oficiala din partea institutiei ucr.(cu mentionarea scopului, perioadei delegatiei)
 8. Dovada mijloacelor financiare (extras bancar sau travel check = 500 euro)
 9. Copia biletului sau permisului de conducere, talonului auto si a cartii verzi
 10. Asigurare medicala (original si copie)

 

    Atentie:

   Vizele pentru minori se obtin in baza acelorasi acte.

    In plus se mai prezinta:

 • copia certificatului de nastere;
 • copia acordului parintilor, intocmit la notar, daca parintii nu insotesc minorul in calatorie

 

Viza română de lungă şedere (simbol D):

Dreptul de şedere conferit prin acest tip de viză este de 90 de zile. Acesta poate fi prelungit prin solicitarea prelungirii dreptului de şedere pe teritoriul naţional, materializată prin acordarea unui permis de şedere, obţinut în baza unei solicitări adresate Oficiului Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Cererile de prelungire a dreptului de şedere temporară se depun personal de către solicitanţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care li s-a aprobat şederea, la formaţiunile teritoriale ale Oficiului Român pentru Imigrări din zona de reşedinţă. Depăşirea acestui termen, atrage după sine, anularea vizei şi obligativitatea de a părăsi teritoriul României.

Viza de lungă şedere se acordă numai cu avizul prealabil al Ministerului Administraţiei şi Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări.

Viza de lungă şedere permite străinilor intraţi pe teritoriul României, să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. Această solicitare se adresează Ministerului Administraţiei şi Internelor – Oficiul Român pentru Imigrări.

Pentru informaţii detaliate vă rugăm să accesaţi următoarele link-uri:

I. Cum se acordă viza română de lungă şedere?

II. Unde ar trebui să solicit viza?

Totodată dorim să vă aducem la cunoștință faptul că toate informațiile cu privire la acordarea vizelor pentru cetățenii străini pot fi găsite pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro) la secțiunea “Vize, servicii consulare”.

Folosim această ocazie pentru a vă recomanda accesarea, mult mai facilă, a serviciilor consulare prin intermediul 

http://www.evisa

pentru diminuarea considerabilă a timpilor de așteptare și eliminării riscului de a vă prezenta la sediul Secției Consulare fără documentele necesare.

 

Румынская виза длительного пребывания (тип Д)

Право пребывания на территории Румынии, данное визой типа «Д» – 90 дней. Виза «Д» даёт право на получение вида на жительство на территории Румынии, который выдаёт Румынский Имиграционный Офис, действующий в рамках Министерства Внутренних Дел. Заявление на получение вида на жительство подаётся лично, не позднее чем за 30 дней до окончания срока визы, в территориальный Имиграционный Офис по месту жительства. В случае превышения этого срока виза «Д» аннулируется и территорию Румынии нужно покинуть.

Виза длительного пребывания выдаётся только после получения положительного ответа из Министерства Внутренних Дел – Имиграционного Офиса Румынии.

Виза длительного пребывания даёт право иностранным гражданам находиться на территории Румынии, подавать документы на продление срока временного пребывания и получение вида на жительство. Данное заявление подаётся в Министерство Внутренних Дел  через Имиграционный Офис Румынии.

Дополнительную информацию можно узнать:

I. Как выдаётся румынская виза длительного пребывания?

II. Куда обратиться за визой?

 

Также, информируем вас, что вся информация относительно виз для иностранных граждан находится на сайте Министерства Иностранных Дел (www.mae.ro) в разделе “Vize, servicii consulare

Пользуясь случаем, рекомендуем воспользоваться консульскими услугами через интернет портал

  http://www.evisa.

для экономии вашего времени и во избежании явки в консульский отдел без необходимых документов.

GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN DIN STRĂINĂTATE-ALEGERILE PENTRU PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DIN ANUL 2019

22.10.2019

Alegerile prezidențiale din anul 2019 se vor desfășura după reguli noi, stabilite prin: Legea nr. 370/2004 pentru…

Ghidului privind rezidența fiscală a persoanelor fizice

12.08.2019

În cadrul demersurilor de informare a cetățenilor români care se află temporar/permanent în străinătate, Agenția Națională de…

ANUNȚ ÎNSCRIERI PENTRU PARTICIPAREA LA FORUMUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI

23.07.2019

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează invitația către reprezentanții mediului asociativ românesc din afara granițelor…

Școala de Limbă Română pentru copiii din Ismail

13.06.2019

La Centrul de Informare al României din Ismail (CIRI), din cadrul Universității Umaniste de Stat, s-a deschis, în premieră,…